เมนูหลัก / เกี่ยวกับเรา
- เกี่ยวกับเรา -
รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญ : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญ : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
อ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญ : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
นพ.ณัทกร เผ่าพงษ์ทอง
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ความเชี่ยวชาญ : สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
นางสาวสุรีพร พรหมแพทย์
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นายถาวร วงค์ไชย
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นายศุภกร ยอดรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นางสุชาลินี ล่านพยา
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นางปาณิสรา จำนงค์กิจ
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นางสาวเบญจพร ชวชาติ
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา
นางสาวกาญจนา บุญสนธิ
ตำแหน่ง : พยาบาล
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา