เมนูหลัก / ข่าวสาร / บริการกิจกรรมบำบัด
ขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจในการสอบ Sports Medicine fellow board exam ครั้งนี้ของหมอส้ม

 

แหล่งที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/chanakarn.ppk

 

          ขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจในการสอบ Sports Medicine fellow board exam ครั้งนี้ของหมอส้ม

          การสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา การบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการกีฬาเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งในปัจจุบันอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บจากกีฬามีแนวโน้มที่สูงขึ้นและลักษณะทางพยาธิสภาพก็ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลเสียต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักกีฬาและผู้สนใจในกีฬาและอาจนำไปสู่ความพิการและทุพลภาพของนักกีฬา อันมีผลต่อเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและความสูญเสียระดับประเทศชาติได้

          จากการพัฒนาการของวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ชีววิทยา ชีวกลศาสตร์ โลหะวิทยา ตลอดจนพัฒนาการของเครื่องมือผ่าตัด กล้องส่องตรวจในข้อสำหรับการผ่าตัด ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการผ่าตัดทางเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อรักษา แก้ไขและป้องกันความพิการของนักกีฬาที่ซับซ้อนและรุนแรงมากให้ได้ผลดีกว่าวิธีการรักษาตามพื้นฐานเดิมมากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกส่วนใหญ่จะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดีใกล้เคียงเดิม หรือเหมือนเดิม เป็นการลดการสูญเสียและความพิการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิชาการในอนุสาขานี้ยังมีแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาอีกมากมายในอนาคต

 

แหล่งที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/chanakarn.ppk