เมนูหลัก / ข่าวสาร / บริการกิจกรรมบำบัด
ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้การรับรองเฉพาะโรค หรือ Disease specific certification (DSC) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าบาดเจ็บ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เป็นผลจากที่ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยกระดับการพัฒนาของระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า ทั้งในระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด จนผู้ป่วยป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมที่คาดหวังไว้ได้ ตามความเป็นจริง เช่น กิจวัตรประจำวัน ประกอบอาชีพ ฝึกฝนกีฬา การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา โดยได้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง

 

 

หลังการได้รับการรับรองเฉพาะกลุ่มโรค ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาวิธีการปฏิบัติที่ดี (good practice) เป็นต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืนอย่างเป็นธรรมชาติ

 

 

ในเดือนกันยายน 2567 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะรับการเยี่ยมสำรวจเฉพาะกลุ่มโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าบาดเจ็บเพื่อต่ออายุใบรับรอง (ประกาศนียบัตร) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนา ที่มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบกับกระบวนการสำคัญที่ครอบคลุม ตลอดสายธารแห่งคุณค่า (core values) มีผลลัพธ์การดูแลผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดได้ดีถึงดีมาก และแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบเคียงกับสถานพยาบาลภายในประเทศและระดับนานาชาติ ทีมบุคลากรมีการเรียนรู้ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการในมิติด้านจิตวิญญานเข้าไปในกระบวนการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างนวัตกรรม/งานวิจัยและองค์ความรู้ที่สำคัญ